Uređaj koji se u osnovi sastoji iz dva dijela. Prvi dio je mala turbina čije se kolo počinje okretati sa protokom vode (otvaranjem slavine). Okretanjem kola stvara se magnetsko polje koje registrira drugi dio, Hall-ov osjetnik. Signal se dostavlja elektronici, a ona pokreće rad uređaja. Zatvaranjem slavine nema više okretanje kola, nema signala i elektronika isključuje uređaj.